Nokia 6590 - 6 Enter a name, then press OK.

background image