Nokia 6590 - 5 Enter address, then press OK.

background image