Nokia 6590 - 3 Enter the group name, then press OK.

background image