Nokia 6590 - 4 Scroll to Set, then press OK.

background image